Prawo gospodarcze i handlowe

  • bieżąca, stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych funkcjonujących na polskim rynku, w tym spółek prawa handlowego, zakładanie oraz rejestracja ( między innymi oddziałów oraz przedstawicielstw podmiotów zagranicznych) jak również bieżąca obsługa korporacji ( zmiany umów oraz statusów, opracowywanie regulaminów zarządów i rad nadzorczych, przygotowanie zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy itp.)
  • doradztwo w negocjacjach umów pomiędzy wspólnikami bądź akcjonariuszami na etapie tworzenia spółek, ich dokapitalizowania w ramach umów inwestycyjnych z inwestorami,
  • usługi doradcze w procesie obniżania i podwyższania kapitałów zakładowych, czy też umarzaniu akcji, wsparcie podczas fuzji, przejęć, przekształceń, nabywania i zdobywania przedsiębiorstw, a także podczas likwidacji spółek, rejestracji stowarzyszeń oraz fundacji,
  • opracowywanie umów, dochodzenie roszczeń związanych z niewykonaniem , bądź nieprawidłowym wykonaniem umów handlowych,
  • opracowanie analiz sytuacji prawnej spółek handlowych, przygotowywanie wywiadów o gospodarczej, prawnej i finansowej kondycji przedsiębiorstwa,
  • występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniach sądowych, również przed innymi organami orzekającymi i przed urzędami w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych, karno-skarbowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych,
  • reprezentowanie spółek w postępowaniach naprawczych oraz upadłościowych,
  • reprezentowanie członków: rady nadzorczej oraz zarządów w kwestiach związanych z odpowiedzialnością karną oraz cywilną,
  • zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy.
Wróć ...